Jürgen Vrinssen©

Spazierweg am Großen Sielzug

Notfall Informationen

Po­li­zei

Te­le­fon 110

 

Feu­er­wehr / Ret­tungs­dienst / Not­arzt

Te­le­fon 112


wei­te­re wich­ti­ge Ruf­num­mern

 

Ärzt­li­cher Be­reit­schafts­dienst

Te­le­fon 116117

In­ter­net: www.​116​117i​nfo.​de

Apo­the­ken­not­ruf­num­mer

bun­des­weit (aus dem Fest­netz kos­ten­los): 0800 – 0022833
vom Mo­bil­te­le­fon (69 ct/Min): 22833

In­ter­net: www.​aponet.​de 

Zahn­ärzt­li­cher Not­dienst für den Be­reich Nord­fries­land-Süd

Te­le­fon 04841/2777 (zen­tra­le Ruf­num­mer)

Kin­der- und Ju­gend­te­le­fon

Num­mer ge­gen Kum­mer (un­ent­gelt­lich)

Te­le­fon 0800-1110333

Gif­t­in­for­ma­ti­ons­zen­trum - Nord

Ge­org-Au­gust-Uni­ver­si­tät
Ro­bert-Koch-Stra­ße 40
37075 Göt­tin­gen
Te­le­fon 0551-192 40
In­ter­net: www.​giz-​nord.​de